แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

https://forms.gle/ZucQBgPmKx8hnnwp9 

Face Book : โรงเรียนวัดบางแคกลาง